- Utveckling av havsbaserad vindkraft för allmänheten -

 

"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

VD & Grundare

 

Mattias Wärn

 

Mattias Wärn är utbildad civilingenjör med examen i Ekosystemteknik/Maskinteknik från LTH/KTH. Han har arbetat som projektledare och uppdragsledare med projekt- och affärsutveckling av vindkraft i Norden sedan 2006.

 

Han har ansvarat för såväl förstudier gällande lokalisering av lämpliga platser för storskalig etablering av vindkraft som tillståndsprocesser för större vindkraftsprojekt. Mattias har senaste åren arbetat som uppdragsledare främst inom Due Diligence processer gällande såväl projektportföljer omfattande 1000 MW till driftsatta anläggningar omfattande 10 - 50 vindkraftverk.

 

Mattias har med sin bakgrund inom den nordiska vindkraftsmarknaden stor kännedom om vad som behövs för att säkerställa en låg produktionskostnad, något som är avgörande för investeringen. Med optimering avseende turbinval, navhöjd, nätanslutning, och drift & service ges möjlighet för låg produktionskostnad och långsiktiga ekonomiska förutsättningar.

 

Head of Projects & Grundare

 

Maria Brolin

 

Maria tog juristexamen från Uppsala Universitet 1994. Hon har bl a arbetat 7 år som jurist på Länsstyrelsen Gävleborg, undervisat i miljörätt och offentlig rätt på Stockholms Universitet och suttit i Sveriges Riksdag som ersättare för Liberalerna 2006 - 2010. Hon har i olika omgångar arbetat på advokatbyrå med huvudsakligen miljörätt och affärsrätt.

 

Sedan 2006 har hon arbetat med vindkraft. Hon var projektledare för två stora havsbaserade vindkraftsparker och ansvarade för utvecklingen av projekten fram till ansökan var klar. Det innebar upphandling av underkonsulter, ansvar för samtliga inventeringar och ansvar för samråd med enskilda och myndigheter. Hon skrev MKBer och arbetade med ansökan för miljötillstånd. Hon har varit ansvarig för en enhet som arbetade med utveckling av vindkraftsparker på land. Hon har upprättat ett antal ansökningar och bidragit med strategisk rådgivning till olika vindkraftsklienter.

 

Under fyra år arbetade hon med bland annat transaktioner av vindkraftsprojekt och ansvarade framförallt för den miljörättsliga genomlysningen.

Svea Vind Offshore har ett rådgivande team med personer som har stor kännedom om den svenska energimarknaden ur olika perspektiv. Med en samlad kompetens över de frågor som rör projektutveckling av havsbaserad vindkraft ser vi stora möjligheter för oss att bidra till att Sverige blir en fossilfri välfärdsnation.

Rådgivande team

Bengt Vernmark

 

Bengt Vernmark har en civilingenjörsexamen i Väg och Vattenbyggnad från Chalmers tekniska högskola och en Master of Business Administration med specialisering på finansiering från University of Wisconsin.

 

Han har jobbat med affärsutveckling och projektfinansiering för bl. a. bank, byggbolag och energibolag i Sverige och utomlands. Bengt har de senaste 25 åren jobbat med förnyelsebar energi i form av vatten- och vindkraft. Under 90–talet ansvarig för Vattenfalls initiala expansion i Europa och senare för utveckling och uppbyggnad av norska Statkrafts verksamhet i Sydamerika.

 

Efter att ha återvänt till Sverige 2007 var han ansvarig för Statkrafts vindkraftssatsning i Sverige vilket bl.a. resulterat i två stora industrisamarbeten med SCA och Södra skogsägarna och Sveriges största genomförda vindkraftprojekt.

 

Jon Olauson

 

Jon Olauson är civilingenjör i energisystem och (i november 2016) doktor i elektricitetslära, båda examina vid Uppsala Universitet. Han har tidigare arbetat på Sweco med bl.a. vindanalyser och parkoptimering.

 

Jons avhandling handlar om modellering av framtidens vindkraft samt hur denna skulle kunna anpassas för att underlätta integrering av större mängder vindenergi i elsystemet. En viktig slutsats är att både variabiliteten och prognososäkerheten kan minskas, t.ex. genom ökade kapacitetsfaktorer, mer havsbaserad vindkraft och att överproducera el och spilla denna vid tidpunkter när efterfrågan är låg.

 

Under de kommande åren planeras resultaten integreras med modeller av elsystemet samt elmarknaden. Den övergripande frågan är om det är samhällsekonomiskt lönsamt att göra vindkraften mer ”systemvänlig”.

 

Anna Carin Windahl

 

Anna-Carin Windahl är seniorkonsult inom Corporate Communications och specialist på opinionsbildning och public affairs. Hon har en Master of Business Administration från Stockholms Universitet och 13 års konsulterfarenhet i roller som strateg, projektledare, kundansvarig och byråledare.

 

Anna-Carin har ett stort engagemang i energifrågor, både professionellt och ideellt. De första uppdragen i sektorn var för olje-, bränsle- och kärnkraftsindustrin. När det första samarbetet med en vindkraftaktör startades 2008, väcktes intresset för en svensk energiomställning mot förnybara energikällor. Intresset växte snabb till ett brinnande engagemang, som bl.a. kanaliserats via grundandet av organisationen 100% förnybart, där Anna-Carin idag är kansliansvarig.

 

2015 hamnade Anna-Carin på Greenpeace Sveriges lista ”Kvinnor med koll i energisektorn”. 2016 nominerades hon till priset ”Årets kraftkvinna”.