- Utveckling av havsbaserad vindkraft för klimatet -


"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

VD & Grundare


Mattias Wärn


Mattias Wärn är utbildad civilingenjör med examen i Ekosystemteknik/Maskinteknik från LTH/KTH. Han har arbetat som projektledare och uppdragsledare med projekt- och affärsutveckling av vindkraft i Norden sedan 2006.


Han har ansvarat för såväl förstudier gällande lokalisering av lämpliga platser för storskalig etablering av vindkraft som tillståndsprocesser för större vindkraftsprojekt. Mattias har senaste åren arbetat som uppdragsledare främst inom Due Diligence processer gällande såväl projektportföljer omfattande 1000 MW till driftsatta anläggningar omfattande 10 - 50 vindkraftverk.


Mattias har med sin bakgrund inom den nordiska vindkraftsmarknaden stor kännedom om vad som behövs för att säkerställa en låg produktionskostnad, något som är avgörande för investeringen. Med optimering avseende turbinval, navhöjd, nätanslutning, och drift & service ges möjlighet för låg produktionskostnad och långsiktiga ekonomiska förutsättningar.


Head of Projects & Grundare


Maria Brolin


Maria tog juristexamen från Uppsala Universitet 1994. Hon har bl a arbetat 7 år som jurist på Länsstyrelsen Gävleborg, undervisat i miljörätt och offentlig rätt på Stockholms Universitet och suttit i Sveriges Riksdag som ersättare för Liberalerna 2006 - 2010. Hon har i olika omgångar arbetat på advokatbyrå med huvudsakligen miljörätt och affärsrätt.


Sedan 2006 har hon arbetat med vindkraft. Hon var projektledare för två stora havsbaserade vindkraftsparker och ansvarade för utvecklingen av projekten fram till ansökan var klar. Det innebar upphandling av underkonsulter, ansvar för samtliga inventeringar och ansvar för samråd med enskilda och myndigheter. Hon skrev MKBer och arbetade med ansökan för miljötillstånd. Hon har varit ansvarig för en enhet som arbetade med utveckling av vindkraftsparker på land. Hon har upprättat ett antal ansökningar och bidragit med strategisk rådgivning till olika vindkraftsklienter.


Under fyra år arbetade hon med bland annat transaktioner av vindkraftsprojekt och ansvarade framförallt för den miljörättsliga genomlysningen.

Projektutvecklare


Karl Lindblad


Karl Lindblad är utbildad civilingenjör med examen i Hållbar Energiteknik/Maskinteknik från KTH. Han genomförde sitt examensarbete på företaget inom vilket han undersökte den ekonomiska potentialen i vätgasproduktion i förhållande till havsbaserad vindkraft. Utöver detta har han genomförde ett arbete i Bolivia där han undersökte hur hybridsystem kunde elektrifiera de rurala områdena.


Idag arbetar han som projektutvecklare inom havsbaserad vindkraft men fortsätter även sitt spår inom vätgasproduktion. Där undersöker han hur vätgas kan användas som energi-lager och till elsystemsbalansering. Dessutom utforskar han även ytterligare potentiella synergier inom industrin eller mot nationella intressen. 

Projektledare


Susanne Gustafsson


Susanne är samhällsplaneraren från Högskolan i Gävle med erfarenhet från alla nivåer av planering i Sverige. Hon började med kommunal planering där hon först i Gävle kommun arbetade med fördjupad översiktsplanering av kusten längs området Norrlandet. Efter det följde några år som planhandläggare på Länsstyrelsen i Gävleborg. I Älvkarleby kommun arbetade hon sen ett par år med allt från förhandsbesked på bygglov till detaljplaner samt en tematisk översiktsplan för vindbruk.

 

Seglade 2011 katamaran från Gävle till Almerimar på spanska sydkusten. Tuffaste etappen var från La Havre till Cherbourg i utkanten av Engelska Kanalen. Biscaya var busenkel.

 

I fem år arbetade hon sen på statliga Havs- och vattenmyndigheten med de nationella havsplanerna, som ansvarig för sjöfarts- och energifrågor samt med en centralt samordnande roll. Arbetet gav många kontakter med bransch- och myndighetssverige samt med grannländer.

 

Hösten 2014 beslöt hon att slå sitt kloka huvud ihop med Svea Vind Offshore och arbetar nu som projektutvecklare (Project Manager and Creative ideas) av vindkraftsprojekt till havs.

Svea Vind Offshore har ett rådgivande team med personer som har stor kännedom om den svenska energimarknaden ur olika perspektiv. Med en samlad kompetens över de frågor som rör projektutveckling av havsbaserad vindkraft ser vi stora möjligheter för oss att bidra till att Sverige blir en fossilfri välfärdsnation.

Rådgivande team

Jon Olauson


Jon Olauson är civilingenjör i energisystem och (i november 2016) doktor i elektricitetslära, båda examina vid Uppsala Universitet. Han har tidigare arbetat på Sweco med bl.a. vindanalyser och parkoptimering.


Jons avhandling handlar om modellering av framtidens vindkraft samt hur denna skulle kunna anpassas för att underlätta integrering av större mängder vindenergi i elsystemet. En viktig slutsats är att både variabiliteten och prognososäkerheten kan minskas, t.ex. genom ökade kapacitetsfaktorer, mer havsbaserad vindkraft och att överproducera el och spilla denna vid tidpunkter när efterfrågan är låg.


Under de kommande åren planeras resultaten integreras med modeller av elsystemet samt elmarknaden. Den övergripande frågan är om det är samhällsekonomiskt lönsamt att göra vindkraften mer ”systemvänlig”.


Bengt Vernmark


Bengt Vernmark har en civilingenjörsexamen i Väg och Vattenbyggnad från Chalmers tekniska högskola och en Master of Business Administration med specialisering på finansiering från University of  Wisconsin.


Han har jobbat med affärsutveckling och projektfinansiering för bl. a. bank, byggbolag och energibolag i Sverige och utomlands. Bengt har de senaste 25 åren jobbat med förnyelsebar energi i form av vatten- och vindkraft. Under 90–talet ansvarig för Vattenfalls initiala expansion i Europa och senare för utveckling och uppbyggnad av norska Statkrafts verksamhet i Sydamerika.


Efter att ha återvänt till Sverige 2007 var han ansvarig för Statkrafts vindkraftssatsning i Sverige vilket bl.a. resulterat i två stora industrisamarbeten med SCA och Södra skogsägarna och Sveriges största genomförda vindkraftprojekt.


Anna Carin Windahl


Anna-Carin Windahl är seniorkonsult inom Corporate Communications och specialist på opinionsbildning och public affairs. Hon har en Master of Business Administration från Stockholms Universitet och 13 års konsulterfarenhet i roller som strateg, projektledare, kundansvarig och byråledare.


Anna-Carin har ett stort engagemang i energifrågor, både professionellt och ideellt. De första uppdragen i sektorn var för olje-, bränsle- och kärnkraftsindustrin. När det första samarbetet med en vindkraftaktör startades 2008, väcktes intresset för en svensk energiomställning mot förnybara energikällor. Intresset växte snabb till ett brinnande engagemang, som bl.a. kanaliserats via grundandet av organisationen 100% förnybart, där Anna-Carin idag är kansliansvarig.


2015 hamnade Anna-Carin på Greenpeace Sveriges lista ”Kvinnor med koll i energisektorn”. 2016 nominerades hon till priset ”Årets kraftkvinna”.


Barbro Grebacken


Barbro Grebacken har en civilingenjörsexamen inom Maskinproduktion från LTU (Luleå Tekniska Universitet) sedan 1989. Hon har jobbat med produktion, kvalitet, säkerhet och organisationsutveckling under många år inom träbranschen.


Från 2010 har hon omsatt sina erfarenheter från tillverkningsindustrin till vindkraftsbranschen och där fokuserat på service, förebyggande underhåll, drift, produktionsoptimering. Hon har bl.a. varit ansvarig för Nordex parker i Norge och Estland. Barbro har även utfört uppdrag som "Asset Manager" och bidragit i Due Dilligens-uppdrag där hon har granskat parkers och turbiners status såsom konsult. Hon har dessutom utfört tekniska besiktningar av turbiner och fokuserat på arbetsmiljöfrågor samt säkerhet.Torbjörn Holmgren


Torbjörn Holmgren är ingenjör med lång erfarenhet från den offentliga sektorn bl a från länsstyrelser och Naturvårdsverket där han sammanlagt arbetat med industriella miljö- och energifrågor i mer än 30 års tid. Han har även varit sakkunnig i länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation samt särskild ledamot i Miljödomstol.


Torbjörn har även mångårig erfarenhet från arbete inom den privata sektorn och arbetat med miljöfrågor både som konsult och inom processindustri.
Mårten Görnerup

 

Mårten Görnerup är processmetallurg och disputerade vid KTH 1997 på en avhandling om slaggernas roll vid tillverkning av rostfritt stål. Han har sedan dess haft en rad olika uppdrag inom svensk och internationell metallindustri, med huvudfokus på järn- och ståltillverkningens processer och produktionssystem. Han har dessutom deltagit i flertalet forskningsprojekt och har en nära anknytning till högskolor och institut inom området.

 

Mårten kommer närmast från Hybrit Development AB där han i två år agerade som VD under bolagets uppstart. I nuläget driver han Metsol AB som inriktar sig på metallindustrins möjligheter att öka processers effektivitet och samtidigt ta steget in i en hållbar framtid. Att övertyga industrin om det affärsmässigt riktiga i en hållbar produktion, och de oväntade möjligheter detta ger i ett nytt landskap, är hans viktigaste budskap